Thermionpark 3; 6663 MM Lent
Telefoon: 024-3094590

Thermionpark 20
6663 MM Lent

Van Boetzelaerstraat 8
6515 JA Nijmegen
sychologenpraktijk
Derksen & Klein Herenbrink

Alle informatie die u ons geeft, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wij hebben een beroepsgeheim en dat betekent dat wij met niemand over de dingen die u ons toevertrouwt mogen praten of schrijven zonder dat u ons daarvoor expliciet toestemming geeft.

Uw dossier

Tot oktober 2013 hielden wij uw dossier bij op papier. Deze dossiers worden achter slot en grendel bewaard. Vanaf oktober 2013 wordt uw dossier elektronisch opgeslagen in een beveiligde omgeving. Uw dossier is niet in te zien door derden en wordt niet gedeeld met andere hulpverleners. Slechts de wettelijk vereiste gegevens worden gedeeld met de zorgverzekeraars, dit in verband met de facturatie. Voor het verstrekken van informatie aan huisartsen en andere hulpverleners is altijd uw toestemming vereist.

Nadat een contact beëindigd is, worden de dossiers twintig jaar bewaard, conform de wetgeving op dit punt. Daarna worden ze zodanig vernietigd, dat ze door niemand meer te lezen zijn. Zelf kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, ons verzoeken al eerder uw dossier te vernietigen. Tevens hebt u recht op inzage in het dossier. Hiervoor kunt u contact opnemen met de administratie. Zij kijken samen met uw behandelaar of als de behandelaar is vertrokken met een andere psycholoog naar het dossier, omdat wij verplicht zijn u bij het lezen van uw dossier uitleg te geven. In overleg wordt gekeken hoe wij u het dossier overhandigen.

U kunt een kopie van uw dossier opvragen. U tekent dan een verklaring waarin u zelf de verantwoordelijkheid voor het ordelijk beheer van die gegevens op u neemt.

Informatieverstrekking aan de huisarts

Veel van onze cliënten worden verwezen door hun huisarts. Aangezien wij veel samenwerken met de huisartsen in deze regio, zullen wij u om toestemming vragen om met uw arts te mogen overleggen, en een verslag van onze bevindingen aan uw huisarts te mogen sturen. Deze heeft, net als wij, een beroepsgeheim. Het doel hiervan is de samenwerking met de huisarts optimaal te laten verlopen. Dit is bijvoorbeeld van belang in situaties waarin medicatie en psychologische behandeling worden gecombineerd, zoals vaak het geval is bij depressies. Indien u niet instemt met verslaglegging aan de huisarts, blijft alle informatie binnen onze praktijkmuren.

Informatieverstrekking aan andere instanties

Ook voor alle overige verzoeken van instanties om informatie over u als cliënt, zullen wij u eerst raadplegen alvorens enige informatie te verstrekken. Soms worden wij door een bedrijfsarts benaderd met het verzoek om informatie over arbeids(on)geschiktheid van onze cliënten. Dit kunnen zij alleen doen als u hen daartoe machtigt. In deze situaties zullen wij een conceptbrief opstellen. Vervolgens nemen wij contact met u op om deze brief gezamenlijk door te nemen. Pas dan zal de brief worden verstuurd.